Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6022 a1aa 500
5963 2009 500
5630 8c61 500
"Za dużo myślimy, a za mało czujemy.
Bardziej niż nowoczesności potrzebujemy człowieczeństwa.
Bardziej niż inteligencji potrzeba nam życzliwości i szlachetności."
"...Komu uśmiech swój posłałaś, temu został on w sercu i łez teraz dodaje, a bólu nie zdejmuje".
2324 e668 500
Reposted fromporanaprzygode poranaprzygode
2369 fda3
Reposted fromporanaprzygode poranaprzygode
2417 25c2 500
Reposted fromporanaprzygode poranaprzygode
3614 088d 500
Reposted fromLukasYork LukasYork viaporanaprzygode poranaprzygode

 

 

 

togifs:

[video]

4980 1e88
Reposted fromnoicoztego noicoztego viatrashka trashka
2172 90d0
Reposted frominspire inspire viatrashka trashka
Reposted fromkasshoku kasshoku viatrashka trashka
7014 a604
Reposted fromstarryeyed starryeyed viatrashka trashka
6838 6f61
Reposted fromBLATTROT BLATTROT viatrashka trashka
2908 10ea 500
Reposted fromscandal scandal viatrashka trashka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl